Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

LATO Z MALOWANE BIELĄ.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs LATO Z MALOWANE BIELĄ.pl, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest określenie ilości jagód znajdujących się w filiżance na zdjęciu. Konkurs odbywa się w profilu MalowaneBielapl w serwisie Facebook.com, https://www.facebook.com/MalowaneBielapl

§ 2 

Organizatorem Konkursu jest Patrycja Leśniak, ul. Jurajska 2, 32-329 Hutki („Organizator Konkursu”) właściciel sklepu internetowego Malowane Bielą.pl

§ 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/MalowaneBielapl serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu MalowaneBielapl w serwisie Facebook.com do dnia 31.07.2013.

§ 4 

Konkurs trwa od 23.07.2013 do 31.07.2013 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu MalowaneBielapl  na Facebooku i zamieszczą w zakładce "Konkursy Malowane Bielą.pl" profilu MalowaneBielapl na Facebooku odpowiedź na pytanie konkursowe „Ile jagód znajduje się w filiżance przedstawionej na zdjęciu” zwane dalej "Odpowiedzią konkursową".

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury).

2. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie „Ile jagód znajduje się w filiżance przedstawionej na zdjęciu”

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • mieć status fana profilu MalowaneBielapl na Facebooku
  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: http://www.malowanebiela.pl/Konkurs-cinfo-pol-46.html
  • zamieścić w zakładce Konkursy Malowane Bielą.pl  profilu MalowaneBielapl na Facebook odpowiedź konkursową

2. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani profilu MalowaneBielapl na Facebooku.

3. Odpowiedź konkursowa powinna zostać przedstawiona w formie liczbowej, nie może zawierać linków i zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Odpowiedzi zawierające ww. nie będą brały udziału w konkursie.

4. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, zostaną opublikowane profilu MalowaneBielapl.

5. W Konkursie nagradzane zostaną 3 osoby, które podadzą prawidłową odpowiedź, w przypadku braku prawidłowej odpowiedzi nagrodzone zostaną 3 osoby, które podadzą wynik najbliższy prawidłowej odpowiedzi. W przypadku kilku identycznych odpowiedzi o wygranej zadecyduje kolejność zgłoszeń.

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej od 23.07.2013 r. od godz. 00.00 do 31.07.2013 r., do godziny 23:59 i jego akceptacja przez moderatorów.

7. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.

8. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 1.08.2013 r. do 23:59.

10. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu MalowaneBielapl przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

11. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów, o kolejności wręczania których zadecyduje jury konkursowe:

3 x filiżanka Ib Laursen

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie http://www.malowanebiela.pl/Konkurs-cinfo-pol-46.html oraz https://www.facebook.com/MalowaneBielapl przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu MalowaneBielapl w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej http://www.malowanebiela.pl/Konkurs-cinfo-pol-46.html. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć z uczestnictwa w Konkursie.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://www.malowanebiela.pl/Konkurs-cinfo-pol-46.html oraz na https://www.facebook.com/MalowaneBielapl

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Każdy uczestnik konkursu zwalnia serwis Facebook  z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z przebiegiem Konkursu.

11. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel